Terms and Conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Lantos Method Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek).

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a lantosmodszer.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen Ászf  hatálya Szolgáltató weblapján https://film.lantosmodszer.hu/és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://film.lantosmodszer.hu/static/aszf.

 

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Lantos Method Kft.

A szolgáltató székhelye: 9766 Zsennye, Horgásztanyák utca 15.

Panaszkezelés helye: Postai úton a szolgáltató székhelyének címén.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lantosmethod.com

Cégjegyzékszáma: 18-09-114878

Adószáma: 27177213-2-18

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Név:  Panosys KFT

Székhely: 7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6. B ép. 1. em. 3. 

e-mail:  info@tudaspiac.hu

 

2. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő,  a Honlap kínálatában szereplő termékekre vonatkozó adásvételi szerződés, mely megtekintési jogot biztosít a termékre

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő Tanulásmódszertani filmek és kurzusok, mely a Szerződés tárgyát képezik

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3.  Alapvető rendelkezések:

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó.

3.2. A jelen Szabályzat a mai naptól hatályos és visszavonásig hatályban marad. 

3.3 A jelen Ászf a Szolgáltatóra és a Fogyasztóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azok a különös feltételek is (beleértve az akciós ajánlatokat, árakat, fizetési feltételeket és módszereket, szerződési futamidőket stb.), amelyeket a Szolgáltató a megkötött szerződés kapcsán időről időre ajánl vagy meghatároz és a Fogyasztó elfogad. Az Ászf. és a különös feltételek ellentmondása esetén a különös feltételek az irányadók. Az Ászf és a Fogyasztó által elfogadott különös feltételek együtt alkotják a Fogyasztó és Szolgáltató között irányadó szerződést. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Fogyasztó köteles megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadta az Ászf. feltételeit.

3.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.5. A Szerződés a Szolgáltató és a Fogyasztó között a Szerződés feltételeinek Fogyasztó általi elfogadásával és a Fogyasztó által kiválasztott, a jelen Ászf-ben meghatározott valamely termék megvásárlásával jön létre. 

4. A szolgáltatás tartalma

4.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre a Tanulásmódszertani filmek és kurzusok. (termékek)

4.1. A megjelenített termékek kizárólag a TudásPiac szolgáltatón keresztül online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.2. A Megvásárolható termékek között  a Fogyasztó megtekintheti azok rövid leírását, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon tudja felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Fogyasztót az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a fogyasztó részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a fogyasztó ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

4.5. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4.6. A Szolgáltatás nyújtása alapvetően területi korlátozástól mentes. A Fogyasztó díj ellenében jogosultságot vásárolhat a kiválasztott Szolgáltatásra, annak megtekintésére hozzáférési jogot szerezhet.

5. A Szolgáltatás igénybevétele, vásárlás

Ahhoz, hogy Fogyasztó a Szolgáltatást igénybe vehesse, a Fogyasztó köteles létrehozni egy fogyasztói fiókot a Weboldalon (e-mail és jelszó megadásával) valamint megvásárolni valamely terméket.

A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevételére a termék díjának megtérítésével válik jogosulttá. 

A Szolgáltatás igénybevételének lépései:

5.1.A Fogyasztó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket;

5.2. A Fogyasztó a "Megvásárolom" vagy „Megveszem most” gombra kattintva kifejezi szándékát a termék megvásárlása iránt; a TudásPiac szolgáltató oldalára jut, ahol a terméket megvásárolhatja. A TudásPiac szolgáltató egyben a streaming szolgáltató is, ahol a termékeket meg lehet tekinteni. 

4.3. „Rendelés áttekintése” pontnál megadhatja kuponkódját, illetve az „Ajándékba adom” opciót kiválaszthatja

4.4. „Fogyasztói fiók” pontnál Fogyasztó regisztrál a Weboldalon vagy belép a korábban létrehozott fogyasztói fiókjába;

4.5.„Számlázási adatok” pontban Fogyasztó megadja (magánszemélyként vagy vállalkozóként) számlázási adatait

4.6. „Fizetési mód” kiválasztása pontnál „Bankkártyával” vagy „Átutalás útján” opciók közül választhat a fogyasztó

4.7. „Adatkezelés” menüpont alatt kérheti e-mail útján való tájékoztatását az újdonságokról.

4.8. „ Rendelés megerősítése” pontnál a négyzet bejelölésével elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót és az Ászf-et

4.9. A Fogyasztó a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyás vásárlás/ vagy utalás formájában kiegyenlíti a választott termék árát.

4.10. A megvásárlás után – a sikeres bankkártyás fizetést vagy a megrendelési összeg számlájára való beérkezését követően – 48 órán belül a TudásPiac  visszaigazoló e-mailt küld a Fogyasztó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza az eléréshez szükséges hozzáférési kódokat. 

A Fogyasztó a Weboldalon elérhető alkalmazás használatával ellenőrzi, hogy az eszköze megfelel-e a Weboldalon szereplő tartalom eléréséhez szükséges technikai és hálózati követelményeknek;

5. Ajándékkártya 

5.1. A Fogyasztó jogosult a weboldalon megjelölt termékek tekintetében harmadik személy részére történő vásárlására, Ajándékkártya (a továbbiakban: Ajándékkártya) formájában. 

Az Ajándékkártya egy konkrét kiválasztott termékre vonatkozhat. 

Az Ajándékkártya beváltója is Fogyasztónak minősül. A jelen Szerződés megfelelően alkalmazandó rá.

5.2. Az Ajándékkártya megvásárlásának és beváltásának lépéseire jelen szabályzat rendelkezési az irányadóak az alábbi eltérésekkel:

A Fogyasztó egy konkrét termékre vásárol Ajándékkártyát, úgy a Fogyasztó kiválasztja az ajándék tárgyát képező tartalmat, ezután pedig a "Megveszem most" gombra kattintva és az "Ajándékba veszem" opciót választva kifejezi szándékát a Kupon megvásárlása iránt. Ez után a saját (számlázási) adatait írja be, a megajándékozni kívánt személy nevét nem lehet. 

5.3. A Szolgáltató e-mail útján, Pdf formátumban küldi meg az Ajándékkártát, mely tartalmazza annak érvényességének határidejét, valamint az Ajándékkártya alapján igénybe vehető termék megjelölését.

Az Ajándékkártya és a felhasználásához szükséges információk eljuttatása a Fogyasztó által kiválasztott harmadik személy részére a Fogyasztó kötelessége. A Fogyasztó e kötelességének nem vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő bármely felelősség kizárólag a Fogyasztót terheli.

Az Ajándékkártya beváltója a Szolgáltatás igénybevételére az Ajándékkártya beváltásával és jelen Szerződés elfogadásával válik jogosulttá.

Az Ajándékkártya beváltásával a Fogyasztó jogosultságot szerez az adott termék tekintetében a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez, amennyiben az Ászf-et elfogadja. Az Ajándékkártya kizárólag egy alkalommal használható fel. A fel nem használt Ajándékkártya nem váltható vissza és nem váltható készpénzre.

6. Regisztráció, fogyasztónév és jelszó

6.1. A fogyasztói fiók létrehozása bárhonnan kezdeményezhető.

A Fogyasztó szavatolja, hogy a fogyasztói fiók létrehozása során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén fogyasztói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A Fogyasztó köteles áttekinteni a fogyasztói fiók létrehozása során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát, szükség esetén a hibásan megadott adatokat kijavítani.

6.2. A Fogyasztó a fogyasztói fiók létrehozása során az alábbi adatok közül a relevánsakat köteles megadni: vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, jelszó vagy bármely más adat, amely a fogyasztói fiók vagy a jegyvásárlás befejezéséhez szükséges és előírt (a továbbiakban: ”Belépési adatok”). A Fogyasztó Belépési adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Fogyasztó köteles a Belépési adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Fogyasztó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Fogyasztó fiókján keresztül valósul meg.

6.3. Ha a Fogyasztó a Fogyasztó Belépési adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Szolgáltatót és a fogyasztói jelszót módosítani.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult kérni a Fogyasztót, hogy módosítsa fogyasztói jelszavát. A módosítást azonnal végre kell hajtani, egyébként a Szolgáltatás nem elérhető.

7. Eszközök, a Szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei

7.1.Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást, a Fogyasztónak a mindenkor meghatározott technikai követelményeknek megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

Az aktuális rendszerkövetelmények specifikációi elérhetők a Weboldalon. 

A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Fogyasztó rendelkezzen a megfelelő internetcsatlakozással. A Fogyasztó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Fogyasztó hol veszi igénybe a Szolgáltatást. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimális letöltési sebességre vonatkozó követelmények specifikációja elérhető a Weboldalon.

7.2. A Szolgáltató a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Fogyasztó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívül esnek.

 A Fogyasztó kötelessége, hogy a termék megvásárlását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz, amelyen a tartalmat meg kívánja tekinteni, alkalmas-e a termék lejátszására. Az Szolgáltató nem vállal felelősséget abból eredően, ha mindezek ellenére a Fogyasztó a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

8. Fizetés

8.1. A Szolgáltatás díját a Weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Fogyasztó a Weboldalon már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Fogyasztó a megrendeléskor kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt. 

8.2. A Fogyasztó a megvásárolni kívánt terméket a Weboldalon feltüntetett, a Szolgáltató részére való biztonságos, elektronikus bankkártyás fizetést biztosító pénzügyi szolgáltató .alkalmazása segítségével vagy átutalás útján egyenlíti ki.

8.2.1. Kártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül

A fizetéssel kapcsolatos adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg. Kártyával történő fizetés esetén a rendszer azonnal, automatikusan aktiválja a regisztrációját, majd a regisztrált e-mail címre Fogyasztó megkapja a számlát. 

8.2.3. Átutalással történő fizetés

Amennyiben átutalással kíván fizetni a Billingó automatikus számlázási rendszer egy Díjbekérőt állít ki, melyet az ön által regisztrált e-mail címre küld meg. Automatikusan megküldjük továbbá a befizetéshez szükséges banki adatokat. A befizetése megérkezését követően egy munkanapon belül aktiváljuk a regisztrációját. 

8.3. A megvásárolni kívánt termék sikeres fizetését követően a Szolgáltató elektronikus számlát küld a Fogyasztó részére a Fogyasztó által megadott számlázási adatokkal.

9. Tiltott felhasználások

9.1. A termék megvásárlásával a Fogyasztó megtekintési jogot szerez. A megtekintési jognak időbeli korlátja nincs. A megtekintési jog át nem ruházható, azt harmadik személynek továbbadni, értékesíteni, nyilvánosan vetíteni tilos. Tilos továbbá a termékről bármiféle másolatot készíteni, azt a TudásPiac rendszerén kívül máshol tárolni, sokszorosítani, fájl cserélő szolgáltatásokba feltölteni. 

A termékeket a megtekintési jog gyakorlása során egyidőben egy eszközön jogosult használni, különböző időpontokban maximum három eszközt használhat erre a célra. A szolgáltató a szolgáltatás során figyelemmel kíséri ezt, amennyiben ezt megsérti, a szolgáltatás felfüggesztésre kerül. 

9.2. A Fogyasztó a Szolgáltatást kizárólag a Fogyasztó személyes használatára és a Felhasználási feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Fogyasztó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

  • a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;

  • a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;

  • a Szolgáltatás tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;

  • a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása; vagy

  • a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen Felhasználási feltételek megsértésével történő egyéb használata.

9.3. A Szolgáltatást csak a Szolgáltató által megállapított különös feltételek, valamint a jelen Ászf szerint lehet igénybe venni. A Fogyasztó nem használhatja vagy kísérelheti meg használni a Szolgáltatást olyan módon, amely ellentétes a Szolgáltató által megállapított különös feltételekkel vagy a jelen Ászf- el, illetve harmadik felet sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel ilyen használatra.

9.4. A Szolgáltatás jelen pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely alapján az Szolgáltató a későbbi szerződéskötést megtagadhatja és a vonatkozó jogi eljárást kezdeményezheti.

10. Kiskorúak

A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és belegyezés nélkül nem használhatják, helyettük gondviselőjük regisztrálhat. Azok a szülők, gondviselők vagy más felnőttek, akik megengedik a gyermekeknek, hogy a Szolgáltatást igénybe vegyék, kizárólagosan felelnek azért, hogy a Szolgáltatás tartalma az adott kiskorúnak megfelelő-e vagy sem.

11. Módosítások és változtatások

A Fogyasztó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ésszerűség keretei között bármikor módosítani a Szolgáltatás díjazását.

12. Elállási jog elvesztése

A Szerződés megkötésével a Fogyasztó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés megkötése és a díj kifizetése után azonnal – a Szerződésben rögzítettek szerint – hozzáférést kapjon a Szolgáltatáshoz, azaz a Szerződés azonnal teljesül. 

A Termék megvásárlásával a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szerződéstől való elállásra biztosított tizennégy (14) napos időtartam lejárta előtt a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap (azaz a Szerződés teljesül), a Fogyasztó elveszíti a Szerződésre vonatkozó elállási jogát.

Fentiekre tekintettel a Fogyasztó ezennel kifejezetten tudomásul veszi, hogy azáltal, hogy a Szolgáltatáshoz hozzáférést kap, ezzel elállási jogát elveszíti a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint. 

13. Ügyfelek tájékoztatása

A Szolgáltató a Fogyasztó által a vásárláskor, illetve regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben vagy a Weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Fogyasztót az irányadó jogszabályok szerint.

A Fogyasztó köteles elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának, ezt a tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Fogyasztó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Fogyasztó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

14. A Szerződés jellege, időtartama és megszűnése

A szerződés nyelve magyar, iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában jön létre.

A Szerződés a Fogyasztó által megvásárolt termék tekintetében jön létre. 

A Szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel a Fogyasztó nem jogosult a Szerződés felmondására kivéve, ha a jelen Felhasználási feltételek eltérően nem rendelkeznek.

A Szolgáltató jogosult a szerződéstől bármikor e-mail útján küldött üzenetben elállni. Ez esetben az a megvásárolt termékek ellenértékét a Fogyasztó részére visszatéríti. További költségek megtérítésére vagy kártérítésre a Fogyasztó ebben az esetben nem jogosult.

15. Szellemi tulajdonjogok

15.1. A Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának elérésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Fogyasztónak. A Fogyasztó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően veheti igénybe.

15.2. A Szolgáltatás tartalma a Polgár Törvénykönyv, a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt áll. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés nem ruház a Fogyasztóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

15.3. A név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

15.4. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege epizódonként 1.000.000, EUR, illetve Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek költségét szintén a jogsértő fogyasztóra hárítja.

16. Biztosíték

16.1. A Fogyasztó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Fogyasztó nem sértheti a Szolgáltatás más fogyasztók által történő használatát.

16.2. A Fogyasztó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül.

17. Kártérítési kötelezettség

A Fogyasztó vállalja, hogy megtéríti az Szolgáltatónak, munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Fogyasztó megszegte a Szerződést vagy a Fogyasztó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Fogyasztó megsértette bármely harmadik fél jogait.

18. A Weboldalon található internetes hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltató az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Fogyasztó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

19. Joglemondás kizárása

Ha a Szolgáltató nem követeli a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Fogyasztóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmi módon nem érinti a Szolgáltatónak a Szerződésben és vonatkozó jogszabályokban biztosított jogait.

20. Panaszkezelés rendje

20.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi terméket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

20.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

20.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja

20.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

20.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

20.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

​Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu;

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu;

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu;

 

20.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

20.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

20.9 A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva . Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

20.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

20.11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

· az eljáró bíróságot;

· a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

· az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

· azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

​· a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

21. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatkezelési tájékoztató